top of page

Theses Theologicae Leydenses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Table of Contents

Introitus: de fide
§ 1. de vera theologia
§ 2. de Sacra Scriptura
§ 3. theses elencticae de Scriptura Sacra
§ 4. de auctoritate Sacrae Scripturae
§ 5. de Verbi Dei auctoritate et perfectione
§ 6. de traditionibus
§ 7. de traditionibus
§ 8. de essentia Dei et attributis Illius
§ 9. de attributis Dei
§ 10. de aeterna Dei predestinatione
§ 11. de divina predestinatione

§ 12. de trinitate personarum in una essentin

§ 13. de persona patris et filii

§ 14. de creatione mundi

§ 15. de creatione mundi

§ 16. de creatione mundi

§ 17. de providentia Dei

§ 18. de primo Adami lapsu

§ 19. de peccato originali

§ 20. de peccato originali

§ 21. de libero arbitrio

§ 22. de libero arbitrio

§ 23. de lege divina

§ 24. de euangelio

§ 25. de foederibus et testamentis divinis

§ 26. de veteri et nova foedere

§ 27. de persona Christi

§ 28. de officiis personae Christi

§ 29. de humiliatione et exaltatione Christi

§ 30. de resurrectione Christi

§ 31. de vocatione hominum ad salutem
§ 32. de vocatione hominum ad salutem

§ 33. de fide iustificante

§ 34. de resipiscentia

§ 35. de iustificatione miseri peccatoris coram Deo
§ 36. de iustificatione hominis coram deo

§ 37 de vita Christiana

§ 38. de libertate Christiani

§ 39. de adoratione

§ 40. de cultu invocationis

§ 41. de oratione

§ 42. de invocatione sanctorum

§ 43. de ecclesia catholica

§ 44. de ecclesia Dei

§ 45. de communione sanctorum

§ 46. de potestate ecclesiae in fidei dogmati

§ 47. de disciplina ecclesiae

§ 48. de ministerio ecclesiastico

§ 49, 50. de sacramentis in genere

§ 51. de paedobaptismo

§ 52. de coena Domini

§ 53. de missa

§ 54. de matrimonio

§ 55. de statu anime separatae post mortem
§ 56. de statu anime separatae post mortem

§ 57. de statu animae post carnis resurrectionem

INTROITUS: DE FIDE

THESES THEOLOGICAE QUAE 

IN INCLYTA ACADEMIA LVGDVNOBATAVA AD EXERCITIA PVBLICARVM DISPVTATIONVM,

PRAESIDE D. FRANCISCO IUNIO VARIIS

temporibus à Theologiae Candidatis aduersus oppugnantes propugnatae sunt.

PRAEFIXAE SVNT DE FIDEI IVSTIFICATIONE THESES    inaugurales eiusdem D. FR. IVNII. 

PRAEFIXAE SVNT DE FIDEI IVSTIFICATIONE THESES inaugurales eiusdem D. FR. IVNII. 

DE IVSTIFICATIONE FIDEI, THESES INAVGVRALES, D. FRANCISCI IVNII, DE QVIBVS PVBLICI IN SACRA THEOLOGIA TESTIMONII, SECVNDVM LEGES HEIDELBERGENSIS ACADEMIAE, SUSCIPIENDI GRATIA,

 

pridiè Cal. Decemb. 1584 in Schola Theologica, interrogantibus satisfacere studuit: Praeside D. IOANNE IACOBO GRYNAEO, Facultatis Theologicae Decano. 

1. Iustificatio est actio, qua Deus hominem ex impio iustum facit, secundùm beneplacitum voluntatis suae, & sine vllo merito ipsius ad salutem.

2. Huius ergo diuinae actionis partes sunt duae: vna, quae hominem impium absoluit à peccatis ipsius, remissio peccatorum: altera, qua iustum eundem efficit in Christo Iesu iustitiâ nostrâ.

 

3. Causa efficiens vnica iustificationis est Deus vnus & trinus, Pater, Filius, & Spiritus sanctus.

 

4. Finis iustificationis nostrae proximus quidem est salus nostra & vita aeterna: summus verò, non alius quàm Dei gloria, à quo est iustificatio.

 

5. Materia iustificationis est Mediator Dei & Hominum, verus Deus & verus Homo in vnitate personae, Christus Iesus: in quo, tanquam Seruatore perfecto, exsistunt omnes iustificationis causae: qui dilexit nos, factus est Immanuel NOBISCUM Devs, & seipsum tradidit pro nobis.

 

6. Forma est, quòd Filius Dei secundum Spiritum vel Deitatem suam totus in nobis habitat, suámque iustitiam & obedientiam nostram facit, non solùm imputatione coram Deo: sed etiam applicatione remissionis peccatorum, iustitiae & reconciliationis gratuitae in sese.

7. Diuinum horum signaculum est Spiritus sanctus à Patre & Filio procedens, per quem Dei Charitas in cordibus nostris diffunditur, & nos in omnem veritatem ex promissione Filij deducimur.

 

8. His denique prehendendis & percipiendis commune piorum est instrumentum fides: qua iustificati pacem habemus cum Deo in Christo Iesu, & sine qua placere Deo non possumus.

9. Quamobrem etsi figuratè, conuenienter tamen & verè dicimus, nos fide solo iustificari, facta eius comparatione cum operibus & meritis: & non ex operibus Legis, sed ex fide gratis in Christo Iesu Domino nostro.

THE INAUGURAL THESES ON THE JUSTIFICATION OF FAITH, PREPARED BY THE SAME MR. FRANCIS JUNIUS.

ON THE JUSTIFICATION OF FAITH, INAUGURAL THESES OF MR. FRANCIS JUNIUS, FOR WHICH PUBLIC TESTIMONY IN SACRED THEOLOGY, ACCORDING TO THE LAWS OF THE HEIDELBERG ACADEMY, WAS RECEIVED.

On the last day of November 1584, in the School of Theology, he endeavored to satisfy the questioners: Presided over by Mr. JOHN JACOB GRYNAEUS, Dean of the Theological Faculty.

1. Justification is the act by which God makes a person righteous out of the ungodly, according to the good pleasure of His will, and without any merit of their own for salvation.

 

2. Therefore, the parts of this divine action are two: one, which absolves the ungodly person from their sins, the remission of sins; the other, by which the same person is made righteous in Christ Jesus through our righteousness.

 

3. The unique efficient cause of justification is the one triune God, the Father, Son, and Holy Spirit.

 

4. The end of our justification is indeed our salvation and eternal life; the highest end, however, is none other than the glory of God, from whom justification comes.

 

5. The matter of justification is the Mediator between God and man, true God and true Man in the unity of person, Christ Jesus: in whom, as the perfect Savior, all the causes of justification exist. He who loved us became Immanuel, GOD WITH US, and He gave Himself for us.

 

 

6. The form, which is that the Son of God, according to His Spirit or Deity, dwells completely in us, and He makes His righteousness and obedience our own, not only by imputation before God but also by the application of the remission of sins, righteousness, and gratuitous reconciliation in Himself.

 

7. The divine seal of these things is the Holy Spirit, proceeding from the Father and the Son, through whom the love of God is poured into our hearts, and we are led into all truth according to the promise of the Son.

 

8. Finally, the common instrument for grasping and receiving these things is faith, by which we, who are justified, have peace with God in Christ Jesus, and without which we cannot please God.

 

9. Therefore, although figuratively, yet fittingly and truly, we say that we are justified by faith alone, comparing it with works and merits, and not by the works of the Law, but by faith freely in our Lord Jesus Christ.

§ 1. DE VERA THEOLOGIA

1. Cvm vox Theologiae non vno modo sumatur in vsu communi, eius homonymiam tolli oportet antequam ad rem ipsam veniatur. Accipitur autem tripliciter. Aut pro sermone ipsius Dei, aut pro sermone de Deo, idque aliquando propriè pro eo sermone qui de Deo solo, eius essentia & attributis agit. Aut latiùs & synecdochicè pro eo, qui non tantùm de natura Dei, sed etiam diuinis omnibus, id est, relatione creaturarum ad Deum agit. quo significato hîc à nobis accipitur.

2. 

1. Since the word “Theology” is not employed only one way in common use, its homonymy must be removed before coming to the thing itself. The word “Theology” is received in three ways: either (1) as the word of God Himself, or (2) as a discourse concerning God (and this sometimes properly refers to a discourse that treats of God alone, His essence, and attributes), or, (3) more broadly and synecdochically, it refers to the discourse that not only discusses the nature of God but also all divine things, that is, the relation of creatures to God. This final signification is the one accepted by us here.

2. 

bottom of page